Liên hệ

  • CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT DỊCH VỤ SAO KIM

  • 320 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP.HCM
  • (028) 3841 1338 0942 22 33 55
  • info@sktech.com.vn
  • https://www.google.com/maps/place/320+Nguy%E1%BB%85n+Th%E1%BB%8B+Minh+Khai,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+5,+Qu%E1%BA%ADn+3,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@10.7728379,106.6861797,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x31752f3cadefaf4d:0x85b5b4162ac0a213!2zMzIwIE5ndXnhu4VuIFRo4buLIE1pbmggS2hhaSwgUGjGsOG7nW5nIDUsIFF14bqtbiAzLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!3b1!8m2!3d10.7728326!4d106.6883684!3m4!1s0x31752f3cadefaf4d:0x85b5b4162ac0a213!8m2!3d10.7728326!4d106.6883684